apology to student strikers

Here are many creative placards made for the March 15 strike by students around the world to remind their seniors to think globally.

An editorial comment from the Observer – note the last line.

Jeremy Leggett in this blog sums up my own feelings on the day that I make a presentation in Katowice secondary school.

Below is a summary (in English & Polish) below of my presentation.

Futures for Spaceship Earth: Cowboys or Cosmonauts?

A. GREAT DISRUPTION; B. GREAT TRANSITION; C. COLLAPSE?

 1. Earth is a finite spaceship – highly complex life systems after 3.8 billion years and humans depend on the life support systems of the Earth
 2. We can act using two strategies: COWBOY or COSMONAUT STRATEGIES
 3. Humans have created a new geological age (The Anthropocene) by building a Machine World fuelled by fossil energy and financial debt
 4. We must now grow our economy (take-make-use-dump) at 3% per year to pay off these debts (result: rapid growth of wealth, technology, people, pollution)
 5. The rapid growth of economies and technology is exponential (rapid doubling) but they make devastating impact on the Natural World
 6. Exponential growth of population, wealth (goods + services + debt) has exceeded the carrying capacity of the Earth (Ecological Footprint)
 7. Great Acceleration since 1950s now entering Great Disruption to climate, habitat, soils, other species, oceans, ice, sea level
 8. Alternative to Great Disruption is Great Transition but few signs as many hockey stick exponential growth of symptoms of collapse
 9. The cause of collapse (‘elephant in the room’) is debt-based, profit-seeking deregulated corporate consumer capitalism
 10. Producers & consumer philosophy addicted to growth, more, more & still more –  low taxes and concentration of wealth.
 11. The story ‘growth is good’ & other Machine World myths are promoted by the media, advertising, schooling, e.g. “The American Dream”
 12. The ‘Anthropocene Trap’ now results from overshoot and scale & speed of existential threats
 13. “Elephant in the room” (global corporate consumer capitalism) is too big & too fast to stop from wrecking Spaceship Earth

WHAT TO DO to contribute to the Great Transformation?

 1. Focus on what you can change (life styles, social & political engagement). Accept what you cannot change.
 2. Prepare for the Great Disruption (personal resilience) while joining amass movement for a Great Transition (collective action)
 3. Prepare a legacy for post-collapse survivors (skills, tools, knowledge) “Deep Adaptation”

three essential videos (2 + 20 + 90 mins.)

David Oldroyd, 15.03.2019

Przyszłość „statku  kosmicznego Ziemia”: kowboje czy kosmonauci?

A. WIELKIE ZAKŁÓCENIA; B. WIELKA PRZEMIANA; C. UPADEK?

 1. Ziemia jest statkiem kosmicznym mającym swoje ograniczenia – wysoce skomplikowane systemy życia ewoluowały przez 3,8 mld lat i ludzie zależą od systemów wsparcia życia Ziemi.
 2. Możemy działać stosując dwie strategie: strategię kowboja lub kosmonauty.
 3. Ludzie stworzyli nowy wiek geologiczny (Antropocen), budując świat maszynowy napędzany przez energię kopalin i dług finansowy.
 4.  Musimy teraz rozwijać naszą gospodarkę (brać-robić-używać-wyrzucać) na 3% rocznie do spłacenia tych długów (wynik: szybki wzrost bogactwa, technologii, ludzi, zanieczyszczeń).
 5. Gwałtowny wzrost gospodarek i technologii  w postępie geometrycznym, wywiera dewastujący wpływ na świat przyrody.
 6. Wykładniczy wzrost populacji,bogactwa (towary + usługi + dług) i technologii  przekroczyły nośność ziemi (ślad ekologiczny).
 7. Wielkie Przyspieszenie od 1950 roku do teraz spowodowało Wielkie Zakłócenia (klimatu, siedliska, gleby, inne gatunki, oceany, lód, poziom morza).
 8. Alternatywą dla wielkiego zakłócenia jest Wielka Przemiana, ale niewiele jest oznak tego procesu, ze względu na gwałtowny wzrost objawów Upadku.
 9. Przyczyną Upadku (“słoń w pomieszczeniu”) jest wzrost długu, poszukiwanie zysków, przecenianie roli wolnego rynku,  dominacja konsumentów korporacyjnych.
 10. Producenci i konsumenci  kieruja się filozofią „więcej, więcej, jeszcze więcej” dążeniem do obniżania podatków i  koncentracji bogactwa.
 11. Przekonanie,ze  “wzrost jest dobry” jest promowane przez media, reklamy, nauki. .
 12. „Pułapka Antropocenu” wynika z przekroczenia skali i szybkości egzystencjalnych zagrożeń.
 13. “Słoń w pomieszczeniu” (globalny kapitalizm konsumentów korporacyjnych) jest zbyt duży i działa zbyt szybko, niesposób więc powstrzymać się go od zniszczenia  „Statku kosmicznego Ziemia”

CO ROBIĆ aby przyczynić się do Wielkiej Przemiany ?

 1. Skoncentruj się na tym, co możesz zmienić (np: zmiana stylu zycia, zaangażowanie społeczne i polityczne).  Zaakceptuj to, czego nie możesz.
 2. Przygotuj się na Wielkie Zakłócenia (osobistej odporności) podczas łączenia masowego ruchu dla  Wielkiej Przemiany (zbiorowe działania)
 3. Przygotuj dziedzictwo dla ocalałych po upadku (umiejętności, narzędzia, wiedza) – “Głęboka Adaptacja”

trzy podstawowe filmy (2 + 20 + 90 mins.)

Here is the Washington Post coverage of the fridays for future strike on 15 March

And Common Dreams coverage.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s